Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. WRK 4: handelsnaam van MitPhi B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en in de Kamer voor Koophandel ingeschreven onder het nummer 80533833, de uitzendonderneming die op basis van een overeenkomst (al dan niet via een door haar aan te wijzen derde partij) Uitzendkrachten ter beschikking stelt aan een Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.
 2. Kandidaat: de door WRK 4 op grond van een Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen WRK 4 en een Opdrachtgever op grond waarvan een Uitzendkracht door WRK 4 aan een Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief zoals bevestigd in de Samenwerkingsbrief.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van WRK 4 voorziet van Uitzendkrachten.
 5. Opdrachtgeversbeloning: de rechtens geldende beloning van de werknemer in dienst van de Opdrachtgever werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de Uitzendkracht. Deze beloning is samengesteld uit:a. het geldende periodeloon in de schaal;
  b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/ jaar/periode (eventueel in tijd of geld gecompenseerd);
  c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder bijvoorbeeld feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
  d. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip zoals bij Opdrachtgever bepaald;
  e. kostenvergoeding (voor zover WRK 4 deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere voor uitoefening van de functie noodzakelijke kosten);
  f. periodieken, hoogte en tijdstip zoals bij Opdrachtgever bepaald.
 6. Opdrachtgeverstarief: het door Opdrachtgever aan WRK 4 verschuldigde tarief exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW voor Terbeschikkingstelling van Uitzendkrachten. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij expliciet anders vermeld.
 7. Samenwerkingsbrief: de ondertekende brief tussen WRK 4 en Opdrachtgever ter bevestiging van de Opdracht,
 8. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht.
 9. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht en/of in de eventueel toepasselijke CAO die inhoudt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door WRK 4 aan een Opdrachtgever op verzoek van een Opdrachtgever eindigt.
 10. 10. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van WRK 4 werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever.
 11. 11. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Uitzendkracht al dan niet rechtstreeks door WRK 4 ter beschikking wordt gesteld aan een Opdrachtgever om krachtens een door deze met WRK 4 gesloten Opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die Opdrachtgever.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten die WRK 4 aangaat, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook, tenzij van deze voorwaarden door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 2. Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van een Opdrachtgever of andere contractspartij zijn niet van toepassing, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met WRK 4 gesloten Opdracht in te stemmen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen. Als de algemene voorwaarden tussentijds zijn gewijzigd, dan gelden de nieuwe voorwaarden.
 5. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Wijze van facturering

 1. De facturen van WRK 4 zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording en/of offertes.
 2. Tenzij anders afgesproken, wordt door WRK 4 bij een factuurbedrag van minder dan vijfhonderd euro (€ 500) exclusief BTW een bedrag ter hoogte van vijfentwintig euro (€ 25) extra aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3.  De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht, waaronder naam, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren, ploegenuren en eventuele overige uren waarover het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en werkelijk gemaakte onkosten correct zijn vermeld. Accordering vindt plaats door middel van (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat WRK 4 aansluitend aan de door de Uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan WRK 4 wordt verstrekt.
 5. Bij verschil tussen de bij WRK 4 ingeleverde tijdverantwoording en de door de Opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de bij WRK 4 ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel aantoont.
 6. Alvorens Opdrachtgever tijdverantwoording aanlevert geeft hij de Uitzendkracht de gelegenheid tijdverantwoording te controleren. Indien uitzendkracht de gegevens van tijdverantwoording betwist, kan WRK 4 het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de tijdverantwoording correct is.
 7. Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan WRK 4 besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. WRK 4 gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daarover met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 8. Indien de tijdverantwoording geschiedt door middel van door de Uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Uitzendkracht bij WRK 4 ingeleverde declaratieformulier en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Uitzendkracht bij WRK 4 ingeleverde formulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
 9. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO- verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een Opdracht.
 10. Uitsluitend indien WRK 4 beschikt over een G- rekening of er een vrijwaringsrekening bestaat ten behoeve van zijn depot, kan de Opdrachtgever WRK 4 verzoeken om in overleg treden over de mogelijkheid dat de Opdrachtgever een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting op een door WRK 4 aangegeven rekeningnummer. Betaling geschiedt binnen veertien (14) dagen middels girale overboeking.
 2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Opdrachtgever aan de Uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt.
 3. Als de Opdrachtgever een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, zal dit binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan WRK 4 kenbaar moeten worden gemaakt onder nauwkeurige opgave van redenen. Na het verstrijken van de hier bedoelde termijn, wordt Opdrachtgever geacht de uitgevoerde werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen. Betwisting van de factuur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting en schept geen opschortingsrecht.
 4. Indien niet, niet tijdig dan wel niet volledig wordt betaald is Opdrachtgever met ingang van de vervaldatum in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van anderhalf procent (1,5%) per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, over het bruto factuurbedrag aan WRK 4 vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
 5. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever op welke manier dan ook is WRK 4 gerechtigd een boete in rekening te brengen van twee procent (2%) per factuurbedrag met een minimum van honderdvijftig euro (€ 150) te vermeerderen met BTW onverminderd het recht van WRK 4 op vergoeding van haar (buiten)gerechtelijke incassokosten en rente als omschreven in lid 6 van dit artikel.
 6. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die WRK 4 moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van WRK 4, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden vastgesteld op tenminste vijftien procent (15%) van de hoofdsom. Dit met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500) per openstaande factuur.
 7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever, naar het oordeel van WRK 4, daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van WRK 4 een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens WRK 4.
 8. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever. De mate van zekerheid wordt bepaald door WRK 4.
 9. Indien Opdrachtgever het in lid 8 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de gestelde termijn, dan is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist. WRK 4 is als gevolg daarvan gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij Opdrachtgever in te roepen.

Artikel 5. Ontbinding

 1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Opdracht te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de Opdracht is bepaald – gerechtigd de Opdracht door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. Partijen zijn eveneens gerechtigd de Opdracht te ontbinden indien:
  a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, deze andere partij wordt overgenomen dan wel een verandering in zeggenschap plaatsvindt;
  d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Opdracht na te kunnen komen.
 3. Indien WRK 4 de Opdracht ontbindt op basis van de in lid 2 genoemde gronden, dan ligt in die handeling tevens een verzoek tot beëindiging van de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht in besloten. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van WRK 4. Alle openstaande vorderingen van WRK 4 worden door ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
  Opdrachtgever zal een verzoek tot beëindiging van de Terbeschikkingstelling desgevraagd schriftelijk bevestigen.
 4. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht. Beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan WRK 4 om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is beëindigd respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 5. Als de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Opdracht had ontvangen, kan hij de Opdracht slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens WRK 4 nog niet is uitgevoerd.
 6. Bedragen die WRK 4 vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 7. Als de Opdrachtgever, na in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is WRK 4 gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal de Opdrachtgever WRK 4 financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de Opdrachtgever volgens de Opdracht. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 8. Als, naar het oordeel van WRK 4, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever WRK 4 op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 7 genoemd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is WRK 4 niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de Opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
  a. de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door WRK 4 aan de Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten;
  b. eenzijdige opzegging van de Uitzendovereenkomst door de Uitzendkracht;
  c. toedoen of nalaten van de Uitzendkracht, de Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Uitzendkracht.
 2. WRK 4 is gehouden zich in te spannen om een Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover zij deze verplichting niet nakomt, is zij, met inachtneming van het hierna en in deze voorwaarden bepaalde gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade aan Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een (1) maand na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht indient en aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WRK 4.
 3. Eventuele aansprakelijkheid van WRK 4 voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot vijftig procent (50%) van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag en gaat in geen enkel geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is WRK 4 nimmer aansprakelijk.
 4. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, volledig dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel. Op eerste verzoek zal Opdrachtgever WRK 4 een afschrift van de polis als ook de betaling van de verschuldigde premie(s) overhandigen.
 5. In ieder geval dient de Opdrachtgever WRK 4 te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die Uitzendkracht of derden.
 6. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van WRK 4 en/of diens vertegenwoordigers.
 7. WRK 4 heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van WRK 4 maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht van WRK 4 zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van WRK 4 onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. Zodra zich bij WRK 4 een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: (inter)nationale pandemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van WRK 4 zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.
 5. Als de overmachtstoestand drie (3) maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Opdracht gehouden de door hem aan WRK 4 verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan WRK 4 te betalen.
 6. WRK 4 is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Opdracht als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. WRK 4 en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover noodzakelijk – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op één van hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. WRK 4 zal op verzoek van Opdrachtgever de Uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert WRK 4 over zijn voornemen daartoe en verstrekt desgevraagd een afschrift van de opgemaakte verklaring/ overeenkomst.
 4. WRK 4 is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht, ongeacht of Opdrachtgever of WRK 4 ter zake enig beding is overeengekomen.

Artikel 9. Geschillen

 1. Op de Opdracht is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de Opdracht is uitsluitend de Nederlandse rechter in Amsterdam bevoegd.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 10. De Opdracht

 1. Een Opdracht wordt aangegaan voor bepaald of voor onbepaalde tijd.
 2. Een Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan:
  a. voor een vaste periode; of
  b. voor een bepaalbare periode; of
  c. voor een bepaalde periode die een vaste periode niet overschrijdt.
  De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd.
 3. Tussentijdse opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in bijvoorbeeld de Samenwerkingsbrief.
 4. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dan dient opzegging schriftelijk te geschieden. Bij opzegging uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de Opdracht kan de Opdracht kosteloos worden geannuleerd. Tussen 4 en 7 dagen voor aanvang van de Opdracht zal WRK4 50% van de kosten van de Opdracht in rekening brengen, binnen 3 dagen voor aanvang van de Opdracht is WRK4 genoodzaakt 100% van de kosten van de Opdracht in rekening te brengen.

Artikel 11. Inlenen van uitzendkrachten

 1. De Uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de Uitzendkracht en WRK 4 dan wel een
  nader door haar aan te wijzen partij. Tussen de Opdrachtgever en de Uitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst.
 2. Bij het ter beschikking stellen van de Uitzendkracht door WRK 4 aan de Opdrachtgever, werkt de Uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers.
 3. WRK 4 heeft (als formele werkgever of anderszins) geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden. Opdrachtgever gedraagt zich ten opzichte van een Uitzendkracht bij de uitoefening van toezicht of leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van werk op dezelfde zorgvuldige manier als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever en is verantwoordelijk voor nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid en goede arbeidsomstandigheden.
 4. Indien een Uitzendkracht een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en voor opmaak van een schriftelijke rapportage zorgdragen. Opdrachtgever informeert WRK 4 zo spoedig als mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. Opdrachtgever vergoedt een Uitzendkracht alle schade, inclusief kosten met inbegrip van de kosten van daadwerkelijke rechtsbijstand, die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt indien hij daarvoor aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart WRK 4 hiervoor volledig.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een Uitzendkracht op enigerlei wijze aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.
 7. Opdrachtgever kan een Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht bepaalde indien WRK 4 en de Uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 8. Tewerkstelling van een Uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever. Dit dient vooraf schriftelijk te worden overeengekomen met WRK 4 en de Uitzendkracht dient daarmee schriftelijk te hebben ingestemd.
 9. Opdrachtgever zal aan een Uitzendkracht alle schade vergoeden die hij lijdt doordat een hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of is tenietgegaan.
 10. WRK 4 is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade of verlies bij Opdrachtgever of derden dan wel aan de Uitzendkracht zelf die voortvloeien uit een doen of nalaten van de Uitzendkracht.
 11. WRK 4 is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die een Uitzendkracht is aangegaan jegens 2. Opdrachtgever of derden ongeacht of die verbintenissen met of zonder toestemming van Opdrachtgever of derden zijn aangegaan.
 12. Opdrachtgever vrijwaart WRK 4 voor elke aansprakelijkheid, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, van WRK 4 als werkgever van een Uitzendkracht voor de in lid 5, 6, 7 en 8 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 13. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van WRK 4 verstrekt Opdrachtgever een bewijs van de verzekering en betaling van de verschuldigde premie.
 14. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Opdracht. Als de Opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de Opdracht, geschiedt dit uitsluitend in overleg met WRK 4.

Artikel 12. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de Uitzendkracht

 1. Het loon en de vergoedingen van de Uitzendkracht worden vooraf aan de Terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de Terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst
  van de Opdrachtgever (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).
 2. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:
  a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – zulks ter keuze van WRK 4 – gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
  c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
  d. initiële loonstijging;
  e. onbelaste kostenvergoedingen: reis- en verblijfkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
  f. periodieken.
 3. De Opdrachtgever informeert WRK 4 voor aanvang van de Opdracht over de componenten zoals genoemd in lid 2. Indien de Opdrachtgever WRK 4 onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is WRK 4 gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de Uitzendkracht alsmede het tarief van de Opdrachtgever dienovereenkomstig te corrigeren en bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De functie en/of inschaling kan tijdens de Opdracht worden aangepast indien de Uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken met een beroep op wet- en regelgeving, de mogelijk toepasselijke CAO en/of de Opdrachtgeversbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, dan corrigeert WRK 4 de beloning van de Uitzendkracht en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is het gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan WRK 4 verschuldigd.
 5. Als het loon en de vergoedingen van de Uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen WRK 4, Uitzendkracht en Opdrachtgever. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de Uitzendkracht en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.
 6. Als de Opdrachtgever, nadat de Uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van het Opdrachtgeverstarief over ten minste drie uren per oproep als:
  a. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of
  b. de Opdrachtgever de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.
 7. Als de Opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de Uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze –voor zover mogelijk- door de Opdrachtgever verstrekt. Indien de benodigdheden door WRK 4 worden verzorgd is WRK 4 gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 13. Opdrachtgeverstarief

 1. Het door Opdrachtgever aan WRK 4 verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop WRK 4 op grond van de Opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door een Uitzendkracht werkelijk gewerkte uren.
 2. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die WRK 4 verschuldigd is aan een Uitzendkracht. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt door WRK 4 BTW in rekening gebracht.
 3. Naast het in lid 1 bedoelde geval is WRK 4 in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van:
  a. wijziging van een mogelijk van toepassing zijnde of van toepassing verklaarde CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
  b. wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;
  c. een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 4. Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel heeft WRK 4 de mogelijkheid het Opdrachtgeverstarief te indexeren. Deze indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Opdracht en de datum van indexering van het Opdrachtgeverstarief. WRK 4 geeft het geïndexeerde Opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de indexering schriftelijk aan Opdrachtgever door.
 5. Indien de (markt)omstandigheden hiertoe dringend aanleiding geven, ter beoordeling van WRK 4, heeft WRK 4, onverminderd het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, de mogelijkheid het Opdrachtgeverstarief te wijzigen met een door haar te bepalen bedrag of percentage. WRK 4 geeft het gewijzigde Opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de wijziging schriftelijk aan Opdrachtgever door.
 6. Indien Opdrachtgever in strijd met de leden 2, 3, 4 en/of 5 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin het verzoek van Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen besloten. Opdrachtgever zal voornoemd verzoek tot beëindiging van de Terbeschikkingstelling desgevraagd schriftelijk bevestigen.
 7. Wanneer gedurende een Opdracht de functie van een Uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn, dan blijven de uurbeloning en het Opdrachtgeverstarief ongewijzigd. Dit laat echter onverlet dat WRK 4 en de Uitzendkracht vooraf schriftelijk met wijziging van de functie moeten hebben ingestemd. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door WRK 4 zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd. Indien door een aan Opdrachtgever toerekenbare oorzaak de beloning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is WRK 4 gerechtigd met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. WRK 4 is in dat geval tevens gerechtigd het door Opdrachtgever te weinig betaalde en door haar daarmee samenhangende gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 14. Inhoud van de Opdracht en opzegtermijnen

 1. In de Opdracht wordt de duur van de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de Terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de Uitzendkracht vastgelegd.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de werk- en rusttijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten en ziet erop toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 3. In geval een Uitzendkracht voor de uitvoering van een Opdracht specifieke scholing dan wel werkinstructie(s) nodig heeft, dan worden de uren die een Uitzendkracht daaraan besteed als gewerkte uren in rekening gebracht aan Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
 4. Als het Uitzendbeding van toepassing is op de Uitzendovereenkomst hoeven WRK 4 of de Opdrachtgever geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de Terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Als het Uitzendbeding niet van toepassing is op de Uitzendovereenkomst is sprake van een Uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de Opdracht slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de Terbeschikkingstelling, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Als de Opdrachtgever de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht die op basis van een Uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal de Opdrachtgever aan WRK 4 een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt honderd procent (100%) van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de Opdracht overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de Opdracht zoals in eerste instantie overeengekomen.
 7. Als de Opdrachtgever de Terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de Terbeschikkingstelling en de Uitzendkracht op basis van de Uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van een kalendermaand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Uitzendkracht

 1. Als de Opdrachtgever met een door WRK 4 ter beschikking gestelde of te stellen Uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij WRK 4 daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Opdrachtgever te bespreken. WRK 4 zal in dat geval een vergoeding in rekening brengen zoals beschreven in lid 4.
 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
  a. de overeenkomst van opdracht;
  b. de aanneming van werk;
  c. het ter beschikking laten stellen van de Uitzendkracht aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Uitzendorganisatie) voor hetzelfde of ander werk.
 3. De Opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht aan, als de Uitzendkracht de Uitzendovereenkomst met WRK 4 niet rechtsgeldig heeft beëindigd.
 4. Indien en voor zover Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, en vóór dat die Uitzendkracht op basis van die Opdracht 1250 uren arbeid heeft verricht, is Opdrachtgever aan WRK 4 een vergoeding verschuldigd van vijftig procent (50%) van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief berekend over de overeengekomen uren over 1250 uren minus de op basis van de Opdracht reeds door die Uitzendkracht gewerkte uren. Als minimum vergoeding geldt in dat geval telkens een bedrag van zesenhalfduizend euro (€ 6.500) exclusief BTW.
 5. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever aan WRK 4 een vergoeding verschuldigd ten bedrage van vijftig procent (50%) van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief berekend over de overeengekomen uren over de resterende duur van de Opdracht of, ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is, over de niet in acht genomen opzegtermijn. Een en ander met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd tenminste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd.
 6. Opdrachtgever is de in lid 4 genoemde vergoeding eveneens aan WRK 4 verschuldigd indien de Uitzendkracht binnen zeven (7) maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd – ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd – rechtstreeks of via derden bij Opdrachtgever solliciteert, of indien Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen zeven (7) maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en Opdrachtgever met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
 7. Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van WRK 4 met een (aspirant) Uitzendkracht in contact is gekomen, bijvoorbeeld doordat deze door WRK 4 aan hem is voorgesteld, en deze (potentiële) Opdrachtgever met die (aspirant) Uitzendkracht binnen zes (6) maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding aangaat zonder dat er een Terbeschikkingstelling tot stand komt, is de (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van vijftig procent (50%) van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken (aspirant) Uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen over een periode van 1250 uren. Als minimum vergoeding geldt in dat geval een bedrag van zesenhalfduizend euro (€ 6.500) exclusief BTW.
 8. Opdrachtgever is deze vergoeding ook verschuldigd indien de (aspirant) Uitzendkracht rechtstreeks of via derden Opdrachtgever benadert en/of aldaar solliciteert naar aanleiding waarvan met de betreffende (aspirant) Uitzendkracht een directe of indirecte arbeidsverhouding wordt aangegaan. Ingeval WRK 4 en de desbetreffende (aspirant) Uitzendkracht nog niet overeenstemming hadden bereikt omtrent de hoogte van zijn bruto jaarsalaris, dan is Opdrachtgever aan WRK 4 een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening of matiging vatbare boete verschuldigd van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) exclusief BTW, onverlet het recht van WRK 4 om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Selectie van Uitzendkrachten

 1. Opdrachtgever verstrekt voor aanvang van de Opdracht aan WRK 4 een accurate beschrijving van de functie, functie-eisen werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, de beoogde looptijd van de Opdracht en alle overige informatie die in verband met de Opdracht relevant kan zijn.
 2. De Uitzendkracht wordt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie door WRK 4 gekozen enerzijds aan de hand van de bij WRK 4 bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare Uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door de Opdrachtgever aan WRK 4 verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
 3. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door WRK 4 niet worden gehonoreerd.
 4. De Opdrachtgever heeft het recht om, als een Uitzendkracht niet voldoet aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan WRK 4 kenbaar te maken. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden WRK 4 minimaal te betalen de aan de Uitzendkracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen.
 5. Gedurende de looptijd van de Opdracht is WRK 4 te allen tijde gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de Uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de Uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten of met het oog op bedrijfs- of personeelsbeleid. Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Het Opdrachtgeverstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.

Artikel 17. Zorgverplichting Opdrachtgever en vrijwaring jegens WRK 4

 1. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de Uitzendkracht. De Opdrachtgever verstrekt de Uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Opdrachtgever de Uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk en/of wettelijk verplicht.
 2. Tijdig voordat de Terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de Opdrachtgever aan de Uitzendkracht en WRK 4 de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. De Opdrachtgever zal de door hem ingeleende Uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder expliciete schriftelijke toestemming van WRK 4.
 4. De Opdrachtgever is tegenover de Uitzendkracht en WRK 4 aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
 5. Als de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens WRK 4 gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
 6. De Opdrachtgever zal WRK 4 te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens WRK 4 ingesteld wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent WRK 4 de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens WRK 4 tegen de Opdrachtgever geldend te maken.
 7. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, volledig dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Artikel 18. Identificatie en (persoons)gegevens

 1. De Opdrachtgever stelt bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie. Een en ander conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 2. De Opdrachtgever behandelt alle aan hem in het kader van de Terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van Uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 3. Persoonsgegevens die door WRK 4 aan Opdrachtgever verstrekt, mogen worden bewaard voor de duur van de procedure van de aangeboden dienstverlening. Na beëindiging van de procedure is er geen grondslag meer om deze gegevens te bewaren en moeten zij binnen 4 weken verwijderd of geanonimiseerd worden door de Opdrachtgever, conform de Privacyverklaring van WRK 4.
 4. Onder verstrekte persoonsgegevens vallen onder andere CV’s, kopieën van diploma’s, kopieën van paspoorten en identiteitskaarten en profielen van kandidaten.
 5. Volgens de Privacyverklaring van WRK 4 en na instemming van WRK 4, kan er rechtstreekse toestemming worden gevraagd aan de kandidaat om gegevens langer te bewaren. De verkrijgingstermijn van deze toestemming is maximaal vier (4) weken en start gelijk na beëindiging van de procedure. Indien deze rechtstreekse toestemming niet verkregen wordt, dan moeten deze gegevens alsnog per direct verwijderd of geanonimiseerd worden.
 6. WRK 4 is niet aansprakelijk voor boetes of claims die worden opgelegd, als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel door de Opdrachtgever, alsmede het niet naleven door de Opdrachtgever van de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 7. WRK 4 verstrekt alleen gevoelige gegevens na toestemming van de kandidaat, gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend bedoeld – ras, godsdienst of gezondheid. Deze zijn zoals bekend door wet- en regelgeving extra beschermd.