Privacyverklaring

WRK4 acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.

Via de dienst www.wrk4.nl worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Als wij in ons verdere contact met jou gebruik maken van jouw persoonsgegevens, dan gaan we daarmee zorgvuldig om. In het algemeen kan WRK4 gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze websites of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden.

We zullen dit hieronder verder toelichten.

1. Hoe verzamelen we gegevens?

WRK4 kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag, gebruik maakt van onze klantenservice of je online aanmeld via de website om voor ons te willen werken.

Via eigen websites – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt WRK4 via de websites die WRK4 beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit is de websites: www.wrk4.nl

Via het aanmaken van een account bij WRK4 – Account wat je aan moet maken als je voor ons wilt werken. Via dit account worden uren geregistreerd en de planning uitgezet.

Op evenementen – WRK4 kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van werknemers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De werknemer wordt bij het betreden van een evenementenlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij WRK4 hiertoe wettelijk is verplicht.

WRK4 kan verschillende persoonsgegevens van jou verzamelen zodra je een profiel bij ons aanmaakt. De gegevens die WRK4 van jou kan verzamelen zijn:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer
 • Betalings- en factuurgegevens – Wanneer je hebt gewerkt word dit gebruikt voor de financiële afhandeling en administratie.
 • Website gegevens – ZoalsIP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatie- gegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het “Cookiebeleid”;
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – Zoals reacties op door ons beheerde social mediasites geplaatste berichten.
 • Speciale gegevens – Gegevens die jij aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn we verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

2. Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?

WRK4 kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat, zodat wij:

 • Jou kunnen inplannen;
 • De gewerkte uren kunnen verwerken;
 • Financiële afhandeling;
 • Onze overeenkomst nauwgezet na kunnen leven;
 • Contact met jou te kunnen onderhouden;
 • Service kunnen verlenen.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen. We gebruiken jouw gegevens voor de volgende gerechtvaardigde zakelijke belangen:

 • Om je informatie te verschaffen over onze evenementen, die door ons of in opdracht van derden worden georganiseerd;
 • Voor het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;
 • Voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek;
 • Voor het maken van gebruikersstatistieken;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer zich niet aan de afspraken houd.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

3. Met wie delen we gegevens?

Soms is het nodig jouw persoonsgegevens met derden te delen. Soms strekken wettelijke verplichtingen ertoe dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen.

Wij kunnen uw gegevens tevens doorgeven aan onze partners indien dit nodig is. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een gezamenlijke activiteit. In dit geval worden uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven zoals:

 • Volledige naam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt bij een reorganisatie of een fusie of de verkoop van (een deel) van onze onderneming.

4. Hoe onderhouden we informatie?

WRK4 doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie nood- zakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig.

5. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

WRK4 bewaart je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij hanteren uitsluitend de bewaartermijnen die ons letterlijk worden voorgeschreven en in overeenstemming zijn met ons bedrijfsbeleid.

6. Contact en inzage?

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) u persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Mitphi B.V.
Egelenburg 2
1081 GK Amsterdam
Nederland
info@wrk.nl

6. Klachten

Als u onverhoopt klachten heeft over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich uiteraard altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen Privacy Statement

WRK4 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van WRK4 te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacy beleid, dan zullen we je daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

Laatste wijziging: 17 februari 2022